Shiyan 23

2024-088-Shiyan 23

Long March 4C

發射單位:China
運載火箭:Long March 4C
發射台座:LA-4 / Pad 603 (SLS-2)
發射基地:Jiuquan Satellite Launch Center
發射時間:2024-05-12 07:43:00
發射國家:China