Shenlong-3

2023-197-Shenlong-3

Long March 2F

發射單位:China
運載火箭:Long March 2F
發射台座:LA-4 / Pad 921 (SLS-1)
發射基地:Jiuquan Satellite Launch Center
發射時間:2023-12-14 22:10:00
發射國家:China