Yaogan 33-03

2023-131-Yaogan 33-03

Long March 4C

發射單位:China
運載火箭:Long March 4C
發射台座:TBD
發射基地:Jiuquan Satellite Launch Center
發射時間:2023-09-07 02:18:00
發射國家:China