Yaogan-34 04

2023-041-Yaogan-34 04

Long March 4C

發射單位:China
運載火箭:Long March 4C
發射台座:TBD
發射基地:Jiuquan Satellite Launch Center
發射時間:2023-03-31 14:27:00
發射國家:China