Shiyan-19

2023-028-Shiyan-19

Long March 11

發射單位:China
運載火箭:Long March 11
發射台座:TBD
發射基地:Jiuquan Satellite Launch Center
發射時間:2023-03-15 19:41:00
發射國家:China